top of page

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w spółce Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
 

2.Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu (50-128) przy ul. Św. Mikołaja 19, KRS: 0000681361 NIP: 8971840735.
 

3. W jaki sposób pozyskaliśmy Państwa dane?

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy:

a) W przypadku kandydatów do pracy:

Dane osobowe otrzymaliśmy od kandydatów do pracy, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, kontakt mailowy lub inny, w ramach procedury rekrutacyjnej.

b) W przypadku pracowników/współpracowników/praktykantów:

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od osób zatrudnianych, współpracowników lub praktykantów przed zawarciem umowy lub w trakcie jej obowiązywania.

c) W przypadku kontrahentów (podwykonawców, dostawców, projektantów, inwestorów, etc.)

Dane osobowe pozyskaliśmy od osób zawierających umowę lub osób upoważnionych do wykonywania czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz do kontaktu z Administratorem w związku z jej realizacją.

d) W przypadku członków organów (zarządu, rady nadzorczej), prokurentów, radców prawnych, etc.

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od osób pełniących określone funkcje.

e) W przypadku osób, z którymi kontaktujemy się przez telefonicznie bądź przez e-mail (innych niż opisanych w pkt. 1 – 4 powyżej):

Poprzez wypełnienie przez Państwa formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Administratora bądź kontakt mailowy/telefoniczny z Administratorem. Państwa dane mogły nam zostać udostępnione również przez podmiot trzeci (Państwa pracodawcę/zleceniodawcę/współpracownika, etc.) w związku oraz w celu wykonywania czynności zmierzających do zawarcia umowy lub z realizacją umów biznesowych, np. jako osób upoważnionych do kontaktu w imieniu tegoż podmiotu trzeciego.

4. Według jakich zasad przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i traktujemy Państwa dane z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami. Państwa dane przetwarzane są w sposób rzetelny, zapewniający ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Zbieramy dane osobowe wyłącznie w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach, adekwatnie i w sposób ograniczony do tychże celów, oraz nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.  Zebrane dane w razie potrzeby podlegają aktualizacji. Przechowujemy dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane. Jednocześnie informujemy, że nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 

5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO:

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w określonym celu lub celach;

b) w celu podęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej realizacji - dotyczy to zarówno umów o pracę i umów współpracy, jak również umów biznesowych (z kontrahentami), w tym m.in.:

- przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej;

- złożenia zapytania ofertowego;

 - złożenia oferty;

- negocjacji warunków umowy;

- zawarcia umowy;

- realizacji obowiązków umownych;

 -rozliczenia umowy

​​c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w zakresie obowiązków kadrowo-płacowych, w tym ubezpieczeniowych oraz wynikających z kodeksu pracy, w zakresie obowiązków korporacyjnych, podatkowych i innych. 

​d) w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub podmioty powiązane z Administratorem kapitałowo, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu, w tym m.in. w celu:

e) realizacji przez Administratora zawartych przez niego umów biznesowych bądź podjęcia czynności zmierzających do zawarcia takich umów (np. złożenie oferty);

f) tworzenia baz danych kontrahentów umożliwiających weryfikację potencjalnych kontrahentów oraz pozyskiwanie ofert,

g) ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi.

6. Kto może być odbiorcą Państwa danych?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom zewnętrznym:

a) podmiotom prowadzącym obsługę kadrowo-płacową i księgową Administratora (obecnie jest to spółka Foxx Finance Sp.  z o.o),

b) podmiotom świadczącym usługi IT (obecnie w ramach usług holdingowych świadczy je spółka PFI Global Sp. z o.o.),

c) podmiotom prowadzącym obsługę korporacyjną (obecnie w ramach usług holdingowych świadczy je spółka PFI Global Sp. z o.o.),

d) pozostałym spółkom współpracującym z Administratorem w ramach  grupy kapitałowej,

e) kontrahentom: inwestorom, podwykonawcom, dostawcom, projektantom, etc.,

f) podmiotom zewnętrznym obsługującym Administratora (kancelariom prawnym i podatkowym, kurierom, bankom, etc.).
 

W każdym przypadku przekazanie Państwa danych następuje z uwagi na konieczność oraz w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy lub realizacji umów biznesowych, wypełnienia obowiązków prawnych bądź ochrony interesów Administratora oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym dla spełnienia danego celu. 

Ponadto Państw dane mogą być przez nas udostępniane w ramach wykonywania przez Administratora jego obowiązków prawnych, np. sądom, komornikom, organom ścigania, innym organom i instytucjom publicznym, zgodnie z obowiązującym prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 

7. Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego?

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 

8. Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) W przypadku kandydatów do pracy:

Przez 1 miesiąc od zakończenia rekrutacji na stanowisko pracy, 1 rok dla CV zawierających zgodę na przyszłe rekrutacje.

b) W przypadku pracowników/współpracowników/praktykantów:

Przez okres związany z wykonywaniem obowiązków pracodawcy/zleceniodawcy, maksymalnie rok od upływu terminów ustawowych - nie wcześniej jednak niż 1 rok kalendarzowy od upływu terminów przedawnienia dla złożenia oficjalnych roszczeń związanych z umową.

c) W przypadku kontrahentów

Przez okres obowiązywania umowy oraz 1 rok kalendarzowy po zakończenia roku, w  którym wygasną  wszelkie roszczenia wynikające z zawartych  umów

d) W przypadku członków organów (zarządu, rady nadzorczej), prokurentów, radców prawnych, etc.

Przez okres pełnienia funkcji/obowiązywania umowy oraz 1 rok kalendarzowy po zakończenia roku, w  którym wygasną  wszelkie roszczenia wynikające z pełnienia funkcji/obowiązywania umowy

e) W przypadku osób, z którymi kontaktujemy się przez telefonicznie bądź przez e-mail (innych niż opisanych w pkt. 1 – 4 powyżej):

Przez okres obowiązywania umowy, w związku z którą dane zostały nam udostępnione oraz  1 rok kalendarzowy po zakończenia roku, w którym wygasną wszelkie roszczenia wynikające z tejże umowy, a w przypadku gdy nie dochodzi do zawarcia umowy – przez okres nie dłuższy niż rok od ostatniego kontaktu.

Powyższe okresy przechowywania danych osobowych nie dotyczą dokumentacji księgowej, której okres przechowywania wynika z odrębnych przepisów prawa.
 

9. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

Ponadto, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się listownie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 2 lub mailowo na adres: biuro@era-pi.pl.

bottom of page