RELACJE INWESTORSKIE

Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 19,
50-128 Wrocław

NIP 8971840735,   REGON 367495537

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000681361. Akta spółki przechowywane są w Sąd rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, ul Poznańska 16, 53-630 Wrocław.

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.

 

Dane jedynego akcjonariusza:

Polski Holding Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Dematerializacja akcja

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do
31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w biurze Zarządu przy ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław
 

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:
- tel.: 667 677 635

- mail: agnieszka.bela@era-pi.pl

Załączniki:

Data i treść wezwania do

złożenia akcji w spółce

Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce

Rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez....

Załączniki:

Regulamin Rejestru

akcjonariuszy

Uchwała o wyborze podmiotu upr. do prowadzenia rejestru

Walne zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 23.07.2020 r.

1. Informacja o ZWZA – pobierz
2. Sprawozdanie Finansowe za 2019 – pobierz
3. Dodatkowe informacje do SF – pobierz
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta – pobierz
5. Podjęte Uchwały – pobierz

 
 
 
 
 
ERA-logo2020.jpg