top of page

RELACJE INWESTORSKIE

Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 19,
50-128 Wrocław

NIP 8971840735,   REGON 367495537

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000681361. Akta spółki przechowywane są w Sąd rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, ul Poznańska 16, 53-630 Wrocław.

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 222 850,00 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych złotych i dzieli się na 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja, 2.017.000 (słownie: dwa miliony siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 0000001 do 2017000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja oraz 105.850 (słownie: sto pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 000001 do 105850 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.

 

Dane akcjonariuszy:

Przedsiębiorstwo Finansowo-Inwestycyjne Global Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – 95,24%

Tomasz Mędrykiewicz – 4,76%

Dematerializacja akcja

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do
31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w biurze Zarządu przy ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław
 

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:
- tel.: 663 880 193

Rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.021.893.140,00 zł, w pełni wpłaconym.

Załączniki:

Walne zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 23.07.2020 r.

1. Informacja o ZWZA – pobierz
2. Sprawozdanie Finansowe za 2019 – pobierz
3. Dodatkowe informacje do SF – pobierz
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta – pobierz
5. Podjęte uchwały – pobierz

 

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 30.07.2020 r.

1. Informacja o ZWZA – pobierz
2. Podjęte uchwały – pobierz


 

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 23.09.2021 r.

 

1. Informacja o ZWZA – pobierz
2. Sprawozdanie Finansowe za 2019 – pobierz
3. Dodatkowe informacje do SF – pobierz
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta – pobierz

5. Podjęte uchwały – pobierz

 

IV. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 29.11.2021 r.

 

1. Informacja o ZWZA – pobierz

2. Podjęte uchwały – pobierz

V. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 12.04.2022 r.

 

1. Informacja o ZWZA – pobierz

2. Podjęte uchwały – pobierz

 

VI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 26.07.2022 r.

 

1. Informacja o ZWZA – pobierz
2. Sprawozdanie Finansowe za 2021 – pobierz
3. Dodatkowe informacje do SF – pobierz
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta – pobierz

5. Podjęte uchwały – pobierz

 

VII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 12.12.2022 r.

1. Podjęte uchwały – pobierz
 

VIII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 30.06.2023 r.


1. Sprawozdanie Finansowe za 2022 – pobierz
2. Dodatkowe informacje do SF – pobierz
3. Sprawozdanie biegłego rewidenta – pobierz

4. Podjęte uchwały – pobierz

Dane
Akcjonariat
Demat Akcji
Rejestr
Walne
bottom of page